افغانستان برندۀ هفتمین مدال طلای مسابقات جنوب آسیا شد

افغانستان برندۀ هفتمین مدال طلای مسابقات جنوب آسیا شد

احمدعلی بخشی در رشته تکواندو در مسابقات ورزشی جنوب آسیا توانست در وزن منفی ۶۳ کیلو گرام رقیب خود را شکست دهد و مدال طلا را از آن خود کند. این تکواندوکار کشور توانست هفتمین مدال طلای مسابقات ورزشی جنوب آسیا را به نفع کشور...