“افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری است”

“افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری است”

یافته‌های بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری است. بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰کشور جهان مورد بررسی قرار داده است، در گزارش سالانه خود گفته است که...