افغانستان از پاکستان در سازمان ملل شکایت کرد

افغانستان از پاکستان در سازمان ملل شکایت کرد

محمود صیقل نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که دیگر تخطی‌های پاکستان برای ما قابل‌تحمل نیست. آقای صیقل که روز گذشته در شورای امنیت ملی سازمان ملل سخن می‌گفت تأکید کرد که پاکستان در ۳ ماه گذشته ۵۶ بار...