افغانستان از اروپا خواست تا افغان‌های مهاجر را بپذیرد

افغانستان از اروپا خواست تا افغان‌های مهاجر را بپذیرد

درحالی‌که سیلی از مهاجران افغان به کشورهای اروپایی رسیده و یا درراه این کشور‌ها هستند، حکومت افغانستان می‌گوید توجه جهان را به این مهاجران که در ۳۵ سال گذشته فراموش‌شده بودند، جلب کرده است. افزایش ناامنی‌ در...