افزایش نیروهای دولتی برای تامین امنیت بند سلما

افزایش نیروهای دولتی برای تامین امنیت بند سلما

رییس اجراییه می‌گوید تدابیر ویژه برای تامین امنیت "بند سلما" روی دست گرفته می‌شود. عبدالله عبدالله، در نشست شورای وزیران گفت که بر بنیاد تصمیم شورای امنیت، قرار است در آینده نزدیک نیروهای امنیتی برای تامین امنیت بند...