افزایش سن نوجوانی تا ۲۴ سالگی

افزایش سن نوجوانی تا ۲۴ سالگی

پژوهشگران استرالیایی بر این باورند که اکنون سن نوجوانی تا ۲۴ سالگی افزایش یافته، سنی که به باور عموم بین ۱۰ تا ۱۹ سالگی است.   متخصصان بیمارستان سلطنتی کودکان در ملبورن استرالیا در  روزنامه ژورنال بهداشت کودکان و...