افزایش ۱۶ درصدی عواید مستوفیت هرات در شش ماه نخست سال جاری

افزایش ۱۶ درصدی عواید مستوفیت هرات در شش ماه نخست سال جاری

افزایش ۱۶ درصدی عواید مستوفیت هرات در شش ماه نخست سال جاری   ...