افزایش قدرت تخیل در کودکان

افزایش قدرت تخیل در کودکان

برای افزایش قوه تخیل کودک‌تان هر روز برای او کتاب بخوانید. کتاب‌ها موقعیتی را به کودکان پیشنهاد می‌کنند تا دنیای دیگری را کشف کنند و دنیاهای جدیدتری را از خودشان خلق نمایند. به عنوان یک پدر و مادر ممکن است هرگز تصور...