افزایش آمار خود کشی زنان در ولایت هرات طی سال جاری

افزایش آمار خود کشی زنان در ولایت هرات طی سال جاری

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری ۳۰۰  مورد اقدام  به خود کشی زنان در شهر هرات از ابتدای سال جاری  تاکنون به ثبت رسیده است.   در شهر علم و فرهنگ ۳۰۰ مورد اقدام به خود کشی آمار بلندی  به نظر میرسد. ازآمار ذکر شده  در نهایت...