افزایش آمار خود کشی زنان در ولایت هرات طی سال جاری

افزایش آمار خود کشی زنان در ولایت هرات طی سال جاری

۳۰۰  مورد اقدام  به خود کشی زنان در شهر هرات از ابتدای سال جاری  تاکنون به ثبت رسیده است.   در شهر علم و فرهنگ ۳۰۰ مورد اقدام به خود کشی آمار بلندی  به نظر میرسد. ازآمار ذکر شده  در نهایت ۱۰ تن به زندگی شان نقطه ی پایان...