میزان جرائم جنایی در هرات نسبت به سال پار افزایش یافته است

میزان جرائم جنایی در هرات نسبت به سال پار افزایش یافته است

مسئولان در اداره دادستانی هرات گفته‌اند که در ۱۱ ماه سال جاری، پرونده بیش از ۱۸۲۵ مورد از جرائم جنایی به این اداره مواصلت ورزیده است. این در حالی است که در زمان مشابه در سال پار، ۱۷۹۳ پرونده از موارد مختلف جرائم جنایی در...