افزایش تولید ایزوتوپ برای درمان سرطان در روسیه

افزایش تولید ایزوتوپ برای درمان سرطان در روسیه

روسیه موضع خود در بازار جهانی تولید ایزوتوپ طبی را تحکیم بخشید که در تشخیص و پیش بینی و درمان پاتالوژی های زیاد از جمله سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. در باره ایزوتوپ های تولیدی روسیه برای شما تعریف می کند. با کمک این...