افزایش بازگشت مهاجران افغانی از کشورهای همسایه

افزایش بازگشت مهاجران افغانی از کشورهای همسایه

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید در ۹ روز گذشته، بیش از ۱۶ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. این وزارت می‌گوید در چند روز اخیر بازگشت پناهجویان افغان به کشور افزایش یافته است. حفیظ الله...