افزایش ۲۵ درصدی اطفال مجرم در ولایت هرات

افزایش ۲۵ درصدی اطفال مجرم در ولایت هرات

پشت این دیوار و سیم های خاردار مکانیست که به آن مرکز اصلاح و تربیت اطفال گفته میشود. مرکزی که اطفال بین سنین ۱۳ تا ۱۸ سال که مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند، درآن دوران مجوزیت شان را سپری میکنند. سنین ۱۳ الی ۱۸ سال سنینی ...