عکس روز…

عکس روز…

این عکس از یکی از کشورهای افریقایی که درگیر جنگ داخلی می‌باشد گرفته شده‌است.     این عکس از یکی از کشورهای افریقایی که درگیر جنگ داخلی می‌باشد گرفته...