نگرانی از رشد افراطیت در دانشگاه هرات

نگرانی از رشد افراطیت در دانشگاه هرات

شماری از دانش جویان دانشگاه هرات از رشد افراطیت در این دانشگاه نگران اند.   برخی از دانشجویان دانشگاه هرات میگویند: عده ایی از دانشجویان و حتی شماری از استادان دانشگاه هرات در موارد مختلف به ویژه مسایل دینی افکار...