چگونه با افراد مغرور برخورد کنیم؟

چگونه با افراد مغرور برخورد کنیم؟

در محیط های کاری برای تک تک ما پیش آمده که از برخورد مسئول یا مدیر خود ناراحت شده ایم و فقط به خاطر جایگاهش مجبور شده‌ایم که سکوت کنیم. اما سکوت کردن باعث می شود او متوجه اشتباه خود نشود و به رفتارهای تحقیر آمیز و بی ادبانه...