افراد مسلح یک قاضی را در مرکز کابل تیرباران کردند

افراد مسلح یک قاضی را در مرکز کابل تیرباران کردند

صبح روز جمعه افراد مسلح ناشناس یک قاضی بازنشسته را با ضرب گلوله در شهر کابل به قتل رساندند. فریدون عبیدی رییس مبارزه با جرایم جنایی فرمانده پولیس کابل گفت: «این قاضی در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل در منطقه "قلعه چه" به قتل...