ورود افراد مسلح به بیمارستان مرکزی هرات نگران کننده است

ورود افراد مسلح به بیمارستان مرکزی هرات نگران کننده است

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات ادعا می‌کنند که افراد مسلح  هنگام آوردن بیمار به این بیمارستان داکتران را تحت فشارقرار میدهند.   «نعیم دولتی» رئیس بیمارستان مرکزی هرات از ساکنان هرات و مسئولان امنیتی خواست تا از آوردن...