افراد سرسخت را نرم و خوش و خوی کنید!

افراد سرسخت را نرم و خوش و خوی کنید!

چه بخواهیم چه نخواهیم، در برخی مواقع با افراد یکدنده و سر سخت روبه رو می شویم و چاره ای جز تحمل نداریم. در هر صورت، آن ها هم انسان هستند و مشکل جدی شان در نحوه ارتباط برقرارکردن با دیگران است. در قدم اول خونسردی تان را حفظ...