افت بی‌سابقۀ نرخ نفت بازارهای اروپایی

افت بی‌سابقۀ نرخ نفت بازارهای اروپایی

روز سه‌شنبه ۲۲ جدی، قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت، به حدود ۳۰ دالر سقوط کرد. این کم‌ترین میزان برای این شاخص‌ها طی ۱۲ سال گذشته است. قیمت نفت برنت بیش از ۱۵ درصد در ۷ روز متوالی کاهش‌یافته است که...