اعتراض کارمندان شهرداری وارد دومین روز شد

اعتراض کارمندان شهرداری وارد دومین روز شد

ده ها تن از کارمند بخش سرسبزی و تنظیف شهرداری هرات برای دومین روز دست به اعتراض زدند.   معترضان  از آنچه پرداخت نشدن حقوق اضافه کاری هفت ماهه شان عنوان می کنند، به رسم اعتراض دروازه شهرداری هرات را به روی مراجعین بسته...