اعتراض چین به فروش هواپیما به هند از سوی جاپان

اعتراض چین به فروش هواپیما به هند از سوی جاپان

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت امضای تفاهم نامه دفاعی بین هند و جاپان اقدامی در راستای کنترل دریای چین جنوبی است. به گزارش روزنامه "پاکستان"، سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت: امضای تفاهم نامه دفاعی بین هند و جاپان و فروش...