اعتراض ضددولتی در برزیل

اعتراض ضددولتی در برزیل

معترضان در سراسر برزیل برای محکومیت طرح دولت در کاهش هزینه های بخش عمومی به خیابان ها آمدند. در شهر ریودوژانیرو هزاران نفر از معلمان مدارس دولتی، اساتید دانشگاه و اعضای اتحادیه های کارگری در راهپیمایی صلح امیز به این...