اعتراض رانندگان خودرو/موترهای باربری به نرخ مالیات شهرداری هرات

اعتراض رانندگان خودرو/موترهای باربری به نرخ مالیات شهرداری هرات

شماری از رانندگان خودرو/موتر های باربری با تجمع در مقابل ساختمان ریاست شهرداری هرات و بستن خیابان، دست به اعتراض زدند. این رانندگان، مبلغی را که شهرداری از آنان به عنوان مالیات دریافت می‌کنند زیاد می‌دانند و می‌گویند...