حدود سه هزار تن در اعتراض به بیگانه ستیزی در آلمان دست به راهپیمایی زدند

حدود سه هزار تن در اعتراض به بیگانه ستیزی در آلمان دست به راهپیمایی زدند

حدود سه هزار تن در اعتراض به بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در شهر درسدن آلمان دست به راهپیمایی زدند.   تظاهرات آنان بر ضد حرکت‌های اعتراضی جنبش پگیدا صورت گرفته است که از سه سال به این طرف در شهر درسدن آلمان بر ضد مهاجران...