اعتراض بستگان زندانیان افغان که در ایران محبوس بودند

اعتراض بستگان زندانیان افغان که در ایران محبوس بودند

به شمول پدر یاسمن نزدیک به چهار صد زندانی افغان حدود هفت ماه قبل از سوی کشور ایران به دولت افغانستان سپرده شدند.   هرچند به گفته این افراد، تمامی این زندانیان که به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور ایران بازداشت شده بودند...