اعتراض‌های اخیر در تونس و واکنش نرم حکومت

اعتراض‌های اخیر در تونس و واکنش نرم حکومت

مسئولان در وزارت امور اجتماعی کشور تونس می‌گویند که برای حمایت از خانوارهای بی‌بضاعت، بیش از ۷۰ میلیون دالر بودجه اختصاص خواهد یافت.   محمد طرابلسی وزیر امور اجتماعی تونس گفت که دولت بودجه‌ای معادل ۷۰ میلیون و ۳۰۰...