چگونه راهی برای جلوگیری از اضافه وزن در محل کار بیابیم؟

چگونه راهی برای جلوگیری از اضافه وزن در محل کار بیابیم؟

ممکن است شما در محل کار خود تمام وقت را مشغول کار باشید. شاید تمام وقت خود را در حالت نشسته پشت میز بگذرانید، اما به هر شکل، بد نیست کمی هم برخیزید، پیاده روی کنید و به خود حرکت دهید تا کالری های اضافه را بسوزانید و از...