اشتباهات مالی روزمره‌ای که جوانان مرتکب می‌شوند

اشتباهات مالی روزمره‌ای که جوانان مرتکب می‌شوند

یکی از شاخص های اصلی رفتارهای مالی غلط در بین جوانان که بسیار شایع است، عدم تشخیص هزینه های کوچک است. وضعیت شما به عنوان یک فرد جوان هر چه که باشد،باز هم شما مانند دیگر جوانان در معرض خطر یک زندگی مالی غلط قرار دارید. چه...