دولت اسپانیا اعلام کرد که اداره امور کاتالونیا را به عهده میگیرد

دولت اسپانیا اعلام کرد که اداره امور کاتالونیا را به عهده میگیرد

 به دنبال اتمام مهلت دولت اسپانیا به کاتالونیا برای لغو نتیجه همه پرسی این بخش از اسپانیا؛ دولت مرکزی اعلام کرد که بر اساس  اصل ۱۵۵ قانون اساسی کشوردولت مرکزی مستقیما اداره امور این منطقه را در دست خواهد گرفت.   این...