اسپانیا: زنان افغان به امنیت ضرورت دارند تا به خود کفایی برسند

اسپانیا: زنان افغان به امنیت ضرورت دارند تا به خود کفایی برسند

اسپانیا، وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید که زنان به امنیت نیاز دارند و باید از طریق آموزش‌هاى حرفه‌اى، به خودکفایى برسند. سفارت اسپانیا درکابل متعهد شده که بعد از این، پروژه‌هایى را که براى...