اسماعیل خان: حکومت در راستای تامین حقوق مردم ناکام ماند

اسماعیل خان: حکومت در راستای تامین حقوق مردم ناکام ماند

محمد اسماعیل خان رهبر جهادی در حوزه غرب یک بار دیگر بر برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف تاکید کرد و خواهان تشکیل حکومت موقت شد.   او در مراسم یادبود از قیام خونین ۲۴ حوت بیان داشت که تا ۳ ماه دیگر کار مشروع حکومت وحدت...