استقبال دولت افغانستان از تصمیم تداوم کمک‌های نظامی بریتانیا

استقبال دولت افغانستان از تصمیم تداوم کمک‌های نظامی بریتانیا

دفتر ریاست جمهوری از تصمیم اخیر دولت بریتانیا مبنی بر تداوم همکاری‌های نظامی، انکشافی و امنیتی آن کشور به افغانستان استقبال کرده است. دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید که بر اساس تصمیم اخیر دولت بریتانیا،...