استعفای نخست‌وزیر روی میز رییس‌جمهور ایتالیا

استعفای نخست‌وزیر روی میز رییس‌جمهور ایتالیا

رییس جمهور ایتالیا یا یک نخست وزیر جدید را منصوب می کند، یا فرمان برگزاری یک انتخابات زودهنگام را می دهد و یا خواهد کوشید نخست وزیر را متقاعد کند تا زمان تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور به اداره دولت ادامه دهد. در پی مشخص شدن...