استعداد هرات

استعداد هرات

برنامه تلویزیونی HERAT TALENT ( ادامه سخنوربرتر ) این بارتوسط تلویزیون چکاد با قالب و رویکرد جدید اجرا می شود . هدف این برنامه یافتن استعداد هرات درفن بیان است. شما اگردانشجوی دانشگاه دولتی هستید یا درحال تحصیل دریکی ازموسسات...