انگرید هیدن استرالیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گزینش شد

انگرید هیدن استرالیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گزینش شد

گماشته شدن انگرید هیدن معاون نماینده ویژه سازمان‌ملل به عنوان معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان.   انگرید هیدن معاون نماینده ویژه سازمان‌ملل به عنوان معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای...