استاد بیلتون وفات کرد

استاد بیلتون وفات کرد

استاد مؤمن خان بیلتون آوازخوان مشهور کشور امروز به عمر نودوپنج‌سالگی در کابل وفات کرد. استاد بیلتون از دو سال به این‌سو درحالی‌که دید چشمانش را نیز ازدست‌داده بود در بستر بیماری در منزلش به سرمی برد. مرحوم استاد...