از هفته جهانی واکسن امروز در کابل تجلیل شد

از هفته جهانی واکسن امروز در کابل تجلیل شد

دکتر سردار احمد پرویز مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در مراسمی که به همین منظور در وزارت صحت عامه دایر شده بود، گفت: "در سال روان خورشیدی حدود ۶۹ درصد از کودکان زیر سن یک سال در سراسر کشور تمامی واکسن‌های موردنیازشان...