از نارنجی پوشان استقبال کردند

از نارنجی پوشان استقبال کردند

مجمع فرهنگی آریانا با همکاری ریاست شهرداری هرات از کارکنان تنظیف شهرداری تقدیر کرد. آرش بشریار رییس مجمع فرهنگی آریانا در صحبت با خبرنگاران هدف از برگزاری این مراسم را قدردانی از این افراد عنوان کرد. وی بیان داشت که...