از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده نکنید

از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده نکنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است این نهاد نگران استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی در جنگ است. سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که با افزایش جنگ در مناطق مختلف آمار استفاده از غیر نظامیان...