از تولد تا مرگ “زبان زرگری”

از تولد تا مرگ “زبان زرگری”

از مجموعه تلویزیونی زبان زرگری امروز در هرات رونمایی شد، اما کارگردان این مجموعه راضی به نظر نمی رسید. هرات ولایتی که به کارهای فرهنگی و هنری شهره است، اما کمتر کارهای علمی و هنری در این قسمت تاکنون در هرات انجام شده...