نگرانی ها از ازدواج های اجباری در هرات

نگرانی ها از ازدواج های اجباری در هرات

نویسنده گزارش: احمد نصیری عرف های ناپسند در جامعه و عدم آگاهی در رابطه به ازدواج های اجباری و زیر سن از چالش های مهم جامعه کنونی افغانستان میشود.   ازدواج های زیر سن و اجباری در جامعه بارها باعث خودکشی دختران  نیزشده...