ارتش سوریه کنترل ناحیه “رحبه الاشاره” را در اختیار گرفت

ارتش سوریه کنترل ناحیه “رحبه الاشاره” را در اختیار گرفت

ارتش سوریه لحظاتی پیش کنترل کامل ناحیه «رحبه الاشاره» واقع در منطقه الریحان در غوطه شرقی دمشق را در اختیار گرفت. یک منبع میدانی گفته که ارتش سوریه لحظاتی پیش کنترل کامل ناحیه رحبه الاشاره واقع در منطقه الریحان در غوطه...