ارائه طرح افزایش و ارتقای نقش زنان در نیروهای امنیتی در نشست ناتو

ارائه طرح افزایش و ارتقای نقش زنان در نیروهای امنیتی در نشست ناتو

شبکه زنان افغان می گوید یافته های یک تحقیق خود در مورد دستاوردها، مشکلات و چالش های زنان در نهادهای امنیتی افغانستان را، به نشست آیندۀ ناتو ارائه خواهد کرد و خواستار کمک جدی ناتو در این عرصه خواهد شد. حسینه صافی رییس شبکه...