ارائه برنامه های خودکفایی وزارت انرژی و آب برای ۵ سال آینده

ارائه برنامه های خودکفایی وزارت انرژی و آب برای ۵ سال آینده

امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب در یک جلسه، برنامه خودکفایی ۵ ساله وزارت انرژی کشور که از سوی رییس جمهور تایید شده است را ارائه کرد. در برنامه ای که به همین منظور برگزار شده بود، نمایندگان وزارت انرژی و آب ، شرکت های...