ادامه سریال مدیریت  اداره ها در غور از سوی سرپرست‌ها

ادامه سریال مدیریت  اداره ها در غور از سوی سرپرست‌ها

در حال حاضر بیش از ۲۰ اداره دولتی در ولایت غور در حوزه غرب کشور فعالیت دارند.   اداره های که واحد های دومی وزارت ها در این ولایت اند. اما تا هنوز شماری از این اداره ها از سوی سرپرست ها مدیریت می شوند. عبدالحی خطیبی،...