ادامه زبان‌بازی‌های “سر تاج عزیز” با حکومت افغانستان

ادامه زبان‌بازی‌های “سر تاج عزیز” با حکومت افغانستان

سر تاج عزیز، مشاور امور خارجی نخست‌وزیر پاکستان که نزدیک به سه ماه پیش اعتراف کرده بود که پاکستان بر طالبان نفوذ دارد، اکنون از آن انکار کرده است. به گزارش روزنامۀ اکسپرس تریبون، سر تاج عزیز روز گذشته گفته است که همیشه...