اداره آیسا به زودی با وزارت تجارت ادغام می‌شود

اداره آیسا به زودی با وزارت تجارت ادغام می‌شود

دفتر اداری رییس جمهور گفته است که بنابر درخواست بخش خصوصی تصمیم ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت گرفته شده است و حکومت افغانستان این تصمیم را عملی می‌کند. محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در جلسه شورای ملی گفت: "وزارت تجارت...