اختلاس میلیون‌ها دالر در روند واردات مواد نفتی در کشور

اختلاس میلیون‌ها دالر در روند واردات مواد نفتی در کشور

تحقیقات تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری کشور نشان می‌دهد که میلیون ها دالر در روند واردات مواد نفتی اختلاس شده است. در این تحقیق آمده است که ناهمخوانی قوانین و مقررات دربخش واردات مواد نفتی و گاز مایع،...