اختصاص هفتاد میلیون دالر از سوی بانک جهانی برای افغانستان

اختصاص هفتاد میلیون دالر از سوی بانک جهانی برای افغانستان

بانک جهانی اعلام کرده است که هفتاد میلیون دالر را در اختیار دولت افغانستان قرار می دهد تا در توسعه و بازسازی سیستم آبرسانی به مصرف برساند. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور گفته است که بخشی از این پول در مهار آب های...